USLUGE 2017./2018.

USLUGE u sezoni 2017./2018.
 
 
 
TERMINOLOGIJA:
 
KORISNIK – redovni član Udruge prema Statutu, Članak 10.
KLIJENT – svaka osoba/dijete uključeni u jedan od navedenih programa
 
 
Ponuda usluga Krila – terapijsko jahanje u sezoni 2017./2018. podijeljena je u tri skupine:
 
 
1. Terapije pomoću konja (TPK), prema programima:
 
1A) Hipoterapija
1B) Socijalno-pedagoška TPK
1C) Specijalna pedagoška TPK
 
2. Aktivnosti pomoću konja (APK), prema razinama:
 
2A) Rehabilitacijsko jahanje
2B) Rekreativno jahanje, prema programima:
2B-1) Jahaći kamp za djecu i mlade
2B-2) Dječji rođendani
2B-3) Dresurno jahanje
 
3. Ostale usluge, prema podgrupama:
 
3A) Team building
3B) Edukacijski posjeti
3C) Jačanje kapaciteta
3D) Poklon jahanje
3E) Volontiranje
 
 
U prvoj skupini (TPK) usluge se temelje na raznim zdravstvenim i socijalnim intervencijama, koje ovise o procjeni i preporuci tima stručnjaka, za medicinsko područje nadležan je naš partner Poliklinika prof.dr.sci. Milena Stojčević Polovina iz Zagreba te stručno osoblje Krila, koje vrši procjenu prilagodbe klijenta na konja i određuje ciljeve i aktivnosti za postizanje istih te na osnovu liječničke dokumentacije i procjene određuje program i trajanje intervencije.
 
Druga skupina usluga (APK) odnosi se na djecu s teškoćama u razvoju, a također i na djecu bez teškoća u razvoju, posebno u svom rekreativnom dijelu.  Rehabilitacijsko jahanje provodi se kao sekundarna rehabilitacija, odnosno kao dio šire rehabilitacije s prilagodbom ovisno o vrsti oštećenja i/ili invaliditeta.
 
Treću skupinu usluga temeljimo na intelektualnim uslugama i neinvazivnom korištenju postojećih prirodnih, ljudskih i konjskih resursa te se shodno tome mijenja i ciljana skupina, ovisno o pruženoj usluzi.
 
U ponudi imamo vanjsko jahalište, unutarnje jahalište (terapijsku halu) i senzornu jahaću stazu. Također nudimo i određeni broj gotovih i testiranih alata za razne vrste procjena, koje su potrebne u intervencijama pomoću konja.
 
 
INTERVENCIJE POMOĆU KONJA
 
 
1. TERAPIJE POMOĆU KONJA:
 
1A)  H i p o t e r a p i j a
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
30 45 5 Poliklinika 1 x tjedno Članarina
 
CILJANA SKUPINA: redovni članovi Udruge
AKTIVNOST: hipoterapija
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ DJECE: 5
TERMINI: radnim danom 10,00-17,00 sati
 
1B)  S o c i j a l n o – p e d a g o š k a  TPK
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 60 5 Krila 1 x tjedno Članarina
45 60 5 Krila 1 x tjedno 100,00
 
CILJANA SKUPINA: redovni članovi Udruge, djeca 2 - 15
AKTIVNOST: jahanje uz vodiča/samostalno
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ DJECE: 10
TERMINI: radnim danom 10,00-17,00 sati
 
1C)  S p e c i j a l n a   p e d a g o š k a  TPK
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 60 5 Krila 1 x tjedno Članarina
45 60 5 Krila 1 x tjedno 100,00
 
CILJANA SKUPINA: redovni članovi Udruge, djeca 2 - 15
AKTIVNOST: jahanje uz vodiča/pratnju/samostalno
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ DJECE: 10
TERMINI: radnim danom 10,00-17,00 sati
 
2. AKTIVNOSTI POMOĆU KONJA:
 
2A)  R e h a b i l i t a c i j s k o  j a h a nj e
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 60 5 Krila 1 x tjedno Članarina
45 60 5 Krila 1 x tjedno 100,00
 
CILJANA SKUPINA: redovni članovi Udruge, djeca s teškoćama u razvoju 2-18
AKTIVNOST: jahanje uz vodiča/pratnju/samostalno
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ DJECE: 10
TERMINI: radnim danom 10,00-17,00 sati, vikendom i blagdanom
 
2B)  R e k r e a t i v n o  j a h a nj e
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 60 20 Krila Dogovor 100,00
20 30 20 Krila Dogovor 50,00
 
CILJANA SKUPINA: djeca i mladi 2 - 18
AKTIVNOST: jahanje uz vodiča/samostalno
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ DJECE I MLADIH: 20
TERMINI: radnim danom, vikendom i blagdanom po dogovoru
 
2B-1) JAHAĆI KAMP ZA DJECU I MLADE:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 75 10 Krila 10 x 1.000,00
 
CILJANA SKUPINA: djeca 8+, mladi
AKTIVNOST: osnovni tečaj jahanja
PROVOĐENJE: 10 termina =1.000,00 kn
BROJ DJECE I MLADIH: 10
TERMINI: čitave godine 10,00 – 17,00 sati
 
2B-2) DJEČJI ROĐENDAN:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
180 210 15 Krila Vikendi/blagdani 600,00
10 15 15 Krila 1 x tijekom 20,00
Catering 45 15-30 Partner Narudžba Ponuda
60 60 1 Animator Dogovor 150,00
 
CILJANA SKUPINA: djeca 2+
AKTIVNOSTI: proslava rođendana u prirodnom ambijentu uz konje, dječji park, šumu, mogućnost jahanja u trajanju od 10 minuta uz nadoplatu od =20,00 kn po djetetu, mogućnost cateringa prema nekoliko ponuda – mora se naručiti najmanje 3 dana prije događaja i plaća se prema odabiru ponude, mogućnost angažiranja animatora za djecu po cijeni od =150,00 kn po satu, mogućnost pečenja roštilja s vlastitim namirnicama i vlastitim ugljenom uz nadoplatu za korištenje roštilja =50,00 kn
PROVOĐENJE: vikend, blagdan
BROJ OSOBA: 15 djece + 15 odraslih osoba u pratnji
TERMINI: 10,00 – 17,00 sati
 
2B-3) DRESURNO JAHANJE:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
45 60 5 Krila Dogovor Članarina
 
CILJANA SKUPINA: redovni članovi Udruge, djeca 8 - 15
AKTIVNOST: trening
PROVOĐENJE: jedanputa tjedno
BROJ OSOBA: 5
TERMINI: radnim danom 10,00-17,00 sati, vikendom prema dogovoru
 
 
3. OSTALE USLUGE:
 
 
1. TEAM BUILDING:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
180 210 10-20 Krila Vikendi/blagdani 750,00
5 10 10-20 Krila 1 x tijekom 50,00
45 60 10-20 Krila Tijekom 250,00
Catering 45 10-20 Partner Narudžba Ponuda
 
CILJANA SKUPINA: tvrtke, dijelovi tvrtke, grupe građana 18+
AKTIVNOST: pečenje roštilja s vlastitim namirnicama i vlastitim ugljenom uz nadoplatu za korištenje roštilja =50,00 kn, kratki tečaj savladavanja pješadijskih prepreka (uz instruktora i dodatno plaćanje 250,00 kn po satu), jahanje u trajanju od 5 minuta uz nadoplatu od =50,00 kn po osobi, radne akcije, mogućnost cateringa uz odabir od više ponuda – plaćanje prema ponudi, mora se naručiti najmanje 3 dana prije događaja
PROVOĐENJE: vikend, blagdan
BROJ OSOBA: najviše 10
TERMINI: cijelu godinu
 
2. EDUKACIJSKI POSJETI:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
120 150 10-20 Krila Dogovor 150,00
5 10 10-20 Krila 1 x tijekom 10,00
 
CILJANA SKUPINA: osnovne i srednje škole, fakulteti, tvrtke, ustanove, grupe građana 15+
AKTIVNOST: razgledavanje imanja, upoznavanje s konjima, fotografiranje s konjima, prezentacije: PP rad Udruge, PP volonterstvo, PP o konjima, jahanje u trajanju od 5 minuta uz vodiča i pratnju uz dodatno plaćanje od =10,00 kn po osobi
PROVOĐENJE: uz najavu, prema dogovoru
BROJ OSOBA: grupe do 20
TERMINI: cijelu godinu
 
3. JAČANJE KAPACITETA:
 
USLUGA TRAJANJE ALATA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
30/24 45/24 1 Krila Dogovor 7.500,00
1/24 3/24 5 Krila Dogovor Dogovor
180/24 180/24 1 Partner Dogovor Ponuda
 
CILJANA SKUPINA: organizacije civilnoga društva, javne/privatne ustanove
AKTIVNOST: izrada alata procjene, mogućnost digitalizacije prema ponudi partnera, preuzimanje i prilagodba gotovih alata
PROVOĐENJE: 45 dana za gotove alate, dogovor
GOTOVI ALATI: Ispit za vodiča u TAPKR, SEVR, Procjena pozicijeR, EQR, Volonterski indeksESF, EFESDE MatricaESF, Pretprocjena za TAPKR
TERMINI: cijele godine
 
4. POKLON JAHANJE:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI CIJENA
1 X 15 1 – 3 Krila Dogovor 50,00
2 X 2 X 15 1 – 3 Krila Dogovor 100,00
3 X 3 X 15 1 - 3 Krila Dogovor 150,00
 
CILJANA SKUPINA: djeca 2+, mladi ≤ 18, građani 18+
AKTIVNOST: jahanje uz vodiča, djeca i mladi uz pratnju
PROVOĐENJE: uz najavu, prema dogovoru
BROJ OSOBA: 1 - 3
TERMINI: vikend, blagdan, praznik
 
5. VOLONTIRANJE:
 
USLUGA TRAJANJE OSOBA IZVODITELJ TERMINI
Održavanje 120 2 Krila Dogovor
Radna akcija 120 - 300 15 Krila Dogovor
Tim za TAPK 60 1-3 Krila Dogovor
 
CILJANA SKUPINA: mladi 15+, građani 18+, tvrtke, dijelovi tvrtke
AKTIVNOST: održavanje prostorija, vanjskih prostora, radne akcije, rad u timu za TAPK
PROVOĐENJE: uz najavu, prema dogovoru
BROJ OSOBA: 1 – 3, grupe/tvrtke do 15
TERMINI: cijelu godinu
 
 
 
 
Sesvete, 01.09.2017.      

Info: 091 253 71 91
Info: 091 234 23 13
Info: krila@krila.hr                                                                                                                                                               
 
 

 


Partneri, sponzori i donatori